admin

Jak rozliczyć dietę?

Podróż służbowa to wykonywanie powierzonych zadań poza miejscem pracy. Każde takie zlecenie wiąże się z kosztami przejazdu i noclegu pracownika, które zgodnie z przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany pokryć. Wybór środka transportu należy do pracodawcy; może być to środek komunikacji publicznej, samochód osobowy, a nawet motorower. Dla powyższych pojazdów uwzględnia się stawki za każdy kilometr pokonanej trasy; i tak stosuje się: od 0,5214 do 0,8358 zł do samochodów osobowych (

Rozliczanie przychodów i kosztów

Przychody i koszty Dochód i przychód nie są pojęciami o jednakowym znaczeniu. Dochód jest różnicą między przychodem a poniesionymi kosztami, czyli pewną finansową nadwyżką umożliwiającą np. dalszy rozwój firmy czy zaspokojenie innych potrzeb. Przychodami nazywamy ogół wpływów firmy, czyli wszelkie korzyści poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy przychody finansowe, operacyjne i te związane ze sprzedażą. Przychody finansowe to benefity uzyskane wskutek dokonywanych inwestycji; wynikające z faktu posiadania lokat bankowych,

Rachunek bankowy dla firmy

Na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek posiadania konta bankowego, chyba, że w ramach jego działalności przeprowadza transakcje, których wartość przekracza 15 000 euro. O powyższym wyjątku stanowi Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – jeden z ważniejszych aktów prawa gospodarczego, którego znajomość jest obowiązkowa dla osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Konto firmowe Rozdzielenie finansów na tzw. budżet domowy (inaczej mówiąc środki prywatne) i na kapitał firmy w znacznym stopniu ułatwi zarządzanie

Wybór formy opodatkowania

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem licencji, koncesji czy tez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ponadto, zgodnie z ustawowymi regulacjami, prowadzeniu własnej firmy powinny przyświecać zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów. Opodatkowanie w firmie Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru spośród czterech sposobów opodatkowania. Wyróżniamy zatem: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. W dalszej części artykułu pojawią się

Rozliczenie roczne PIT

Podatek jest jednostronnym, nieodpłatnym i przymusowym świadczeniem na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającym z ustawy Ordynacja Podatkowa. Wierzycielem i poborcą podatku jest państwo lub samorząd. Z regulacji ustawowych wynika przedmiot i podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki i skale podatkowe, zwolnienia podatkowe, ulgi oraz podstawy płatności. Podatki są jednym ze źródeł dochodów państwa, to oznacza, że spełniają funkcję fiskalną. Kolejnym zadaniem pobieranej opłaty jest wpływanie, inaczej regulacja finansowej

Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych

Czym jest ubezpieczenie? Na wstępie niniejszego artykułu należy wyjaśnić znaczenie zagadnienia podstawowego, jakim jest ubezpieczenie. To rodzaj obowiązku ciążącego na firmie ubezpieczeniowej, który wynika z umowy zawartej z osobą fizyczną. Stanowi zabezpieczenie finansowe dla szkód powstałych na mieniu, zdrowiu i życiu. Innymi słowy: jest to asekuracja pieniężna dla strat mogących wystąpić w przyszłości; nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych i chorób. Początki tej instytucji sięgają Starożytnego Rzymu; gdzie pierwsze formy wzajemnej pomocy