Jak rozliczyć dietę?

Podróż służbowa to wykonywanie powierzonych zadań poza miejscem pracy. Każde takie zlecenie wiąże się z kosztami przejazdu i noclegu pracownika, które zgodnie z przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany pokryć. Wybór środka transportu należy do pracodawcy; może być to środek komunikacji publicznej, samochód osobowy, a nawet motorower. Dla powyższych pojazdów uwzględnia się stawki za każdy kilometr pokonanej trasy; i tak stosuje się: od 0,5214 do 0,8358 zł do samochodów osobowych ( zależnie od pojemności silnika), 0,2302 zł dla motocykli oraz 0,1382 zł dla motorowerów. Zwrotowi podlegać mogą opłaty dodatkowe: przejazdy płatnymi drogami, opłaty za bagaż czy miejsce parkingowe.

Dieta

Delegacja nierozerwalnie związana jest z dietą na czas podróży służbowej; świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia pracownika. Wysokość diety ustalana jest corocznie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na rok 2016 jest to stawka wynosząca 30 zł. Pełna dieta przysługuje pracownikowi, którego podróż trwa minimum 12 godzin. Praca w mniejszym wymiarze godzin (8-12) uprawnia do uzyskania połowy wartości diety. Ponadto, przy ryczałcie za nocleg stawka ta wzrasta o 15 zł, a dla ryczałtu za dojazdy wynosi 6 zł. Warto zapamiętać że powyższy ryczałt za nocleg przysługuje tylko w wypadku, gdy ten nastąpił między godziną 21 a 7.

Podróż za granicę a rozliczanie

Czas wykonywania obowiązków poza granicami kraju liczy się od momentu startu samolotu, opuszczenia portu polskiego lub z chwilą przekroczenia granicy drogą lądową. Wcześniejszą podróż (np. dojazd na lotnisko, dojazd do granicy) oblicza się na zasadach obowiązujących dla delegacji krajowej. Podczas podróży pracownikowi przysługują stawki diety obowiązujące w kraju, do którego się udał. Możliwa jest sytuacja, kiedy zlecenie obejmuje pobyt w dwóch czy większej ilości krajów; wtedy dla podróży można ustalić kilka państw docelowych. Wysokość diety uzależniona jest w takiej sytuacji od czasu pobytu w poszczególnych krajach. Za każdą dobę pracownikowi przysługuje 100 proc. zagranicznej diety, tak samo dla pobytów przekraczających 12 godzin. Podróż krótsza, zajmująca od 8 do 12 godzin łączy się z przyznaniem 50 proc. stawki, a pobyt nieprzekraczający 8 godzin to jedna trzecia zagranicznej diety.

Rozliczenie diety

Pracownik dostarcza rozliczenie z podróży najpóźniej 14 dni od jej zakończenia. Do raportu powinien dołączyć faktury, bilety i inne poświadczające o poniesionych wydatkach dokumenty. Jeśli użytym przez niego środkiem lokomocji był samochód osobowy, zobowiązany jest do dołączenia ewidencji przebiegu pojazdu. Załącznik powinien zawierać następujące dane: nazwisko i adres pracownika, numer rejestracyjny i pojemność pojazdu, opis trasy wraz z przyznaną stawką za każdy pokonany kilometr oraz -co istotne- podpis pracownika.

Dla kogo dieta?

Delegacja przysługuje osobom działającym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też może wynikać z prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo pracy kreuje sytuację podmiotu będącego stroną umowy o pracę, to oznacza, że podstawą wypłacania świadczenia jest ustawa. W innych przypadkach podobne roszczenia mogą być zasadne jedynie wtedy, jeśli znajdują oparcie z zawartej umowie (np. treść umowy zlecenia z wytwórcą).

W artykule http://companyaccounts.pl/rozliczanie-przychodow-i-kosztow/ dowiesz się więcej na temat rozliczania przychodów i kosztów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *