Rozliczanie przychodów i kosztów

Przychody i koszty

Dochód i przychód nie są pojęciami o jednakowym znaczeniu. Dochód jest różnicą między przychodem a poniesionymi kosztami, czyli pewną finansową nadwyżką umożliwiającą np. dalszy rozwój firmy czy zaspokojenie innych potrzeb. Przychodami nazywamy ogół wpływów firmy, czyli wszelkie korzyści poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy przychody finansowe, operacyjne i te związane ze sprzedażą. Przychody finansowe to benefity uzyskane wskutek dokonywanych inwestycji; wynikające z faktu posiadania lokat bankowych, obligacji i weksli oraz udzielania pożyczek. Z kolei działalność operacyjna polega na wytwarzaniu towarów lub świadczeniu usług. Natomiast przychód ze sprzedaży określa się jako liczbę sprzedanych towarów pomnożoną przez ich wartość rynkową. Przychód powstaje w chwili sprzedaży towaru, zbycia się prawa majątkowego lub wykonania usługi.

Koszty to inaczej straty, poniesione w wyniku wykorzystania posiadanych zasobów. W ekonomii funkcjonuje także pojęcie kosztów alternatywnych, czyli kosztów utraconych możliwości. Każdy dokonany przez przedsiębiorcę wybór wiąże się z odrzuceniem pewnych korzyści na rzecz innych.

Prowadzenie księgowości

Własny biznes łączy się nierozerwalnie z prowadzeniem księgowości. Obowiązkiem tym są obarczone nawet małe firmy – forma przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw nazywana jest małą księgowością. W jej ramach prowadzi się księgę przychodów i rozchodów (dla opodatkowania na zasadach ogólnych bądź przy wyborze podatku liniowego) albo ewidencję przychodów (dla ryczałtu). Dokumenty te są wymaganą podstawą dla Urzędu Skarbowego.

Sprawozdanie finansowe

Jest to sporządzane systematycznie zestawienie, które zawiera: wprowadzenie, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w środkach pieniężnych oraz inne informacje o prowadzonej firmie. To dane spełniające funkcję informacyjną, z tego powodu dokument ten musi cechować się wiarygodnością, kompletnością i przejrzystością; ponadto powinien zostać sporządzony w wyznaczonym terminie.

Rachunek zysków i strat

Znany także jako rachunek wyników. Obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostki. Stanowi miarę efektywności prowadzonych działań gospodarczych. Treść dokumentu ustalona jest przepisami Unii Europejskiej. Pośród wydzielonych kategorii wyróżnić możemy: zyski i straty ze sprzedaży (brutto i netto); zyski i starty poniesione w związku z działalnością operacyjną i gospodarczą oraz całkowity zysk lub stratę. Zestawienie ujawnia ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa, czyli porównanie wpływów i środków wypływających z firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *