Rozliczenie roczne PIT

Podatek jest jednostronnym, nieodpłatnym i przymusowym świadczeniem na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającym z ustawy Ordynacja Podatkowa. Wierzycielem i poborcą podatku jest państwo lub samorząd. Z regulacji ustawowych wynika przedmiot i podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki i skale podatkowe, zwolnienia podatkowe, ulgi oraz podstawy płatności. Podatki są jednym ze źródeł dochodów państwa, to oznacza, że spełniają funkcję fiskalną. Kolejnym zadaniem pobieranej opłaty jest wpływanie, inaczej regulacja finansowej sytuacji podmiotów objętych prawnym obowiązkiem płacenia podatku. W związku z powyższym, dochodzi do przepływu środków między podmiotami gospodarki a majątkiem państwa. Ostatnią rolą spełnianą przez podatek jest funkcja stymulująca, czyli wywieranie wpływu na decyzje podmiotów, inaczej sterowanie ich działaniami.

Obowiązek podatkowy może wynikać z faktu uzyskania dochodu, sprzedaży towarów i usług czy otrzymania spadku. Podatnikiem natomiast może być osoba fizyczna, osoba prawna, a nawet podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Niekiedy funkcjonuje także instytucja inkasenta podatku, czyli osoby pobierającej podatek od podatnika i wpłacającej go na rachunek odpowiedniej komórki. Za jego pośrednictwem może zostać odprowadzany np. podatek od nieruchomości lub od posiadania psów.

Podatek dochodowy PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. Personal Income Tax PIT) ma charakter powszechny, co oznacza, że obciąża każdy rodzaj dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne. Wszelkie kwestie związane z tym rodzajem podatku reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. Dochodem jest nadwyżka między osiągniętymi przychodami a kosztami. Ustawa o podatku dochodowym wyróżnia źródła przychodów objętych owym podatkiem. Są to: stosunek służbowy i stosunek pracy; wykonywanie wolnego zawodu czy innej samodzielnej działalności; prowadzenie pozarolnicze działalności gospodarczej; fakt posiadania nieruchomości (całości lub części);najem lub dzierżawa; kapitały pieniężne i prawa majątkowe oraz sprzedaż z pewnymi ograniczeniami.

Rozliczenia roczne PIT

Rozliczanie podatku PIT jest dla wielu osób czynnością nieprzyjemną i skomplikowaną. Z pomocą przychodzą programy komputerowe lub fachowa porada. Proces sporządzania rozliczenia rozpoczyna się od przesłania przez pracodawcę informacji PIT 11. W 2016 obowiązek ten należało spełnić do końca lutego. Po otrzymaniu powyższych dokumentów podatnik zobowiązany jest samodzielnie obliczyć wysokość podatku. Podatnika, podobnie jak pracodawcę, wiąże termin – w tym roku jest to 2.05.

Inną formą sporządzania deklaracji jest obliczanie wysokości podatku przez urząd. Podatnik przekazuje swoje dane, a na ich podstawie zostaje wydana decyzja administracyjna dotycząca kwoty podatku. Ten szczególny rodzaj deklaracji jest zastrzeżony dla spadków i darowizn.

Obowiązki podatnika

Składanie deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie to nie jedyne zobowiązanie ciążące na podatniku. Poza ujawnieniem źródeł przychodu oraz dokonywania opłat podatkowych jest on objęty obowiązkiem przechowywania przez minimum 5 lat dokumentów poświadczających o podstawie obliczenia podatku. Ponadto, na podatniku ciąży powinność udostępnienia powyższych dokumentów na żądanie uprawnionego organu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *