Wybór formy opodatkowania

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem licencji, koncesji czy tez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ponadto, zgodnie z ustawowymi regulacjami, prowadzeniu własnej firmy powinny przyświecać zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów.

Opodatkowanie w firmie

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru spośród czterech sposobów opodatkowania. Wyróżniamy zatem: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. W dalszej części artykułu pojawią się informacje o każdej dopuszczalnej formie.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Wyjątkiem od ogólnej zasady swobody w wyborze formy opodatkowania jest odstępstwo dla spółek prawa handlowego. Ta grupa podmiotów jest zobowiązana do ubezpieczenia na zasadach ogólnych. Warto również nadmienić, że jeśli przez przedsiębiorce nie zostaną podjęte żadne kroki związane z wyborem formy ubezpieczenia, zostanie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych.

W praktyce oznacza to, że wysokość jego podatku wyniesie 18% (po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku) oraz 32% procent od nadwyżki od kwoty 85 528 zł. Podstawą opodatkowania jest osiągnięty dochód, czyli różnica pomiędzy przychodami a kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest, aby ewidencja działalności została prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowej. Wybierając formę rozliczania na zasadach ogólnych, możliwym jest odliczanie składek ubezpieczeniowych od podstawy opodatkowania oraz skorzystanie z ulgi.

Podatek liniowy

Rodzaj podatku, który jest wyliczany w oparciu o stałą stopę procentową. Stawka podatku liniowego, niezależnie od osiąganych dochodów, wynosi 19 %. Wybór tej formy opodatkowania będzie szczególnie korzystny dla osób uzyskujących duże przychody. Podstawowym czynnikiem wykluczającym możliwość skorzystania z podatku liniowego jest świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Warto pamiętać, że forma ta nie przewiduje kwoty wolnej od opodatkowania. Jedyną ulgą, jaka może przysługiwać osobie prowadzącej działalność gospodarczą w tym wypadku jest ulga abolicyjna, tj. dla osób uzyskujących przychody poza granicami kraju. Osoby decydujące się na podatek liniowy nie mogą dokonywać rozliczenia dochodu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Konstrukcję prawną tej formy określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałt jest zarezerwowany dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; osób, które osiągają przychody z tytułu umowy najmu i dzierżawy oraz dla osób duchownych. Zastosowana tutaj jest skala podatkowa, a stawki naliczane są w oparciu o charakter prowadzonej działalności. Stawka może wynosić: 20%, 17%, 8.5%, 5.5% lub 3% w stosunku do przychodu. Podatnicy mogą korzystać z ulg podatkowych, a ponadto nie ciąży na nich obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to uproszczona metoda obliczania i pobierania należności podatkowych. Forma ta zastała określona przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku. Istotną częścią aktu jest załącznik numer 3, zawierający tabelę miesięcznych stawek podatku dochodowego. Karta podatkowa zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Osoby wybierające kartę podatkową są zobowiązane jedynie do prowadzenia ksiąg ewidencji zatrudnienia zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *