Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych

Czym jest ubezpieczenie?

Na wstępie niniejszego artykułu należy wyjaśnić znaczenie zagadnienia podstawowego, jakim jest ubezpieczenie. To rodzaj obowiązku ciążącego na firmie ubezpieczeniowej, który wynika z umowy zawartej z osobą fizyczną. Stanowi zabezpieczenie finansowe dla szkód powstałych na mieniu, zdrowiu i życiu. Innymi słowy: jest to asekuracja pieniężna dla strat mogących wystąpić w przyszłości; nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych i chorób. Początki tej instytucji sięgają Starożytnego Rzymu; gdzie pierwsze formy wzajemnej pomocy powstały w wyniku rozwoju handlu z cudzoziemcami. Dzisiaj jest to zjawisko rozpowszechnione na szeroką skalę. Działalność ubezpieczeniową może założyć każdy. Ustawa zastrzega dla niej formę spółki akcyjnej. Największym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń „Życie” oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”.

Podstawowy podział ubezpieczeń opiera się na kryterium obowiązku jego zawarcia. I tak do grupy ubezpieczeń obligatoryjnych zaliczamy: ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Fakultatywne to z kolei: ubezpieczenia na życie, mieszkań, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Assisatnece (ASS) czy Autocasco (AC). Kodeks Cywilny wylicza natomiast ubezpieczania osobowe, czyli te, zapewniające pokrycie strat finansowych powstały w wyniku choroby lub śmierci; a do grupy następnej kwalifikuje ubezpieczenia majątkowe, tj. chroniące osobę przed stratami w majątku i tych wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Składki ubezpieczeniowe

Składka to kwota wpłacana przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego na rzecz ubezpieczyciela. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to cena usługi ubezpieczeniowej. Towarzystwo zajmujące się taką działalnością gwarantuje ochronę w okresie ujętym w umowie. Składkę można wpłacić w całości lub w wariancie ratalnym.

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe ustalana jest na postawie stopy procentowej. Jej wartość jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych osób.

Procentowy udział składek regulowanych przez pracowników to kolejno: 9,76% dla funduszu emerytalnego, 1,50% dla ubezpieczenia rentowego oraz 2,45% dla ubezpieczenia chorobowego. W przypadku wpłat pracodawców jest to 9,76% dla funduszu emerytalnego oraz 6,50% dla ubezpieczenia rentowego. Warto wiedzieć, że składki nie są pobierane od każdej kwoty wynagrodzenia. Przy przychodach przekraczających 121 650 zł nie odprowadza się opłat od kwoty przekraczającej przewidziany przez ustawę próg.

W przypadku ubezpieczeń wypadkowych wysokość stopy zależna jest od ryzyka podejmowanej przez ubezpieczonego pracy. Może wahać się od od 0,67 do 3,60 %.

Opłacanie składek

Obowiązek uiszczania omawianych w artykule należności ciąży na płatniku składek. Określenie podmiotu – płatnika zawiera się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Z jej litery wynika, że do odprowadzania składek pracownika zobowiązany jest pracodawca, natomiast osoba zajmująca się działalnością pozarolniczą opłaca jej samodzielnie. W ramach działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdy ubezpieczony podmiot posiada własne konto, na które odprowadzane są kolejne wpłacane kwoty. Ponadto termin uiszczania należności jest z góry określony; i tak dla osób fizycznych jest to 10 dzień miesiąca; dla jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jest to 5 dzień miesiąca; z kolei dla pozostałych podmiotów jest to 15 dzień miesiąca.

Ogólne warunki ubezpieczeń

Poza normami prawnym zawartymi w Kodeksie Cywilnym i ustawie o działalności ubezpieczeniowej istotnym regulacją są tzw. Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU). Kompetencję do ogłaszania ww. dokumentu posiada Minister Finansów. Warunki te powinny zostać sporządzone w sposób jednoznaczny i zrozumiały. OWU stanowi o przedmiocie ubezpieczenia, sposobie wyliczania wysokości szkody oraz o regułach wypłacania środków poszkodowanemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *